Bạn có thể kích hoạt nhiều serial, bằng cách nhập dấu phẩy sau mỗi serial. VD: 6241344, 23426235, 2532642